10. KLASSE

10. klasses særligt tilrettelagt forløb hos JOUES


Målgruppe
Eleverne til JOUES’ 10. klasse er henvendt til elever, der har opfyldt undervisningspligten, men
endnu ikke er parate til at vælge en ungdomsuddannelse. De unge kan have diagnoser som ADHD,
autisme-spektrum forstyrrelser, skizofreni eller andre udfordringer, der gør, at eleverne profiterer af
et mere beskyttet og håndholdt specialtilbud.


Elevgruppe
Hos JOUES har vi udover 10. klasse ca. 20 borgere i STU fordelt på to afdelinger i henholdsvis
Birkerød og Jægerspris. Eleverne er mellem 17 og 22, og fordelingen er lige mellem drenge og
piger. Stemningen på JOUES er seriøs rettet mod den enkelte elevs mål, men der er altid plads til
skæg og godt humør. Hos JOUES afspejler samfundet sig i elevgruppen, og vi har derfor elever af
forskellige nationaliteter og fra forskellige samfundslag.


Da 10. klasses tilbuddet er et særligt tilrettelagt tilbud, tilbydes undervisningen på alle niveauer og
tilrettelægges ud fra den enkelte elevs umiddelbare standpunkt. Vi iværksætter som opstart et bredt
fagligt booster-forløb der, hvor det måtte være nødvendigt, til at indhente eventuelt forsømt eller
glemt læring. Undervisningen kan rettes mod eksamen og de dertil knyttede 10. klasses prøver. Det
er målet, at eleven efter endt forløb i 10. klasse hos JOUES kan fortsætte i uddannelse enten på
FGU eller direkte på EUD.


Formålet med undervisningen i 10. klasse er, at den enkelte elev udvikler sig fagligt og personligt.
Undervisningen er sammensat efter elevens personlige uddannelsesplan samt individuelle behov, og
undervisningen er en blanding af fællesundervisning og selvstændigt skolearbejde på mindre hold. I
særlige tilfælde er det også muligt at lave undervisningen én til én.


Fag
Hos JOUES tilbyder vi de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. I særlige tilfælde og med
elevens og forældrenes samtykke kan forløbet have omfang af 18 timers varighed. Elever der er
fritaget for engelsk, kan i 10. klasse fortsat fritages for dette mod, at undervisningen i dansk og
matematik får et omfang af mindst 14 timer. Herudover tilbydes valgfag som billedkunst, geografi,
samfundsfag, biologi, kristendom/religion, motorværksted, madkundskab og fysik/kemi. Mht.
fysik/kemi så tilbydes laboratoriundervisning i moduler i fysik/kemi-lokalet i Byens Hus på
Hellerupvej 20 i Hellerup. Vi tilbyder også japansk samt IT-undervisning og læseundervisning til
læsesvage elever af uddannet læsevejleder.


Alle elever på skolen tilbydes ADL-forløb for at ruste dem til samfundet og voksenlivet. Det kan
være forløb i egen økonomi og budgetlægning, borger.dk, e-Boks og samfundets struktur.
Vi tilbyder støtte og vejledning til OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)


Undervisningen hos JOUES varetages af faguddannet personale.
Udover erhvervsrettede praktikforløb faciliterer vi 1 uges obligatorisk brobygning til en
ungdomsuddannelse. Den unges uddannelsesplan er omdrejningspunkt for den unges forløb hos
JOUES, og vi støtter og hjælper den unge med at søge optag på en eventuel ungdomsuddannelse.


Dagligdag
Der tilbydes morgenmad i tidsrummet 08.30 til 09.00, hvorefter undervisningen påbegyndes. Den
daglige undervisning er naturligvis skemalagt med faste pauser og frokostpause, hvor eleverne får
serveret frokost, som eleverne på skift har været med til at bestemme og tilberede.
Undervisningen slutter klokken 14.00, hvorefter der udfærdiges logbog i samarbejde med eleven.
Der afholdes 14 dages samtaler med eleven for at sikre, at eleven er tilpas med sit skema, og at der
er den fornødne personlige, sociale og faglige progression.
Det er også muligt at træne superviseret to gange om ugen i professionelt fitnesscenter i Birkerød,
samt at deltage på et ugentligt svømmehold.


Hos JOUES tilbyder vi en række sociale ture og udflugter i og udenfor skoletiden, samt to årlige
skolerejser før og efter sommerferien med to til tre overnatninger. Alle ture, udflugter og skolerejser
er indeholdt i prisen.


Som opstart tilbyder vi afhentning og aflevering ved elevens hjemmeadresse. Det er dog et vigtigt
mål i sig selv, at eleverne bliver selvtransporterende, hvorfor vi tilbyder transporttræning i
opstartsforløbet på op til 12 uger.


Pris
Vejledende pris for ovenstående skoletilbud er 20.220 kr. pr. måned og faktureres som
udgangspunkt forud hver den 20. i måneden med 30 dages kredit. Opsigelsesperioden er løbende
måned plus en måned. Dog kan prisen forhandles efter forløbets indhold og omfang.