SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD

METODE


På JouEs Socialpædagogiske aktivering beskæftiger vi os med børn og unge, der har brug for lidt ekstra guidning.

Vi har et tværfagligt team det arbejder med børn og unge og udreder dem med hensyn til udvikling, ressourcer, vanskeligheder og støttebehov.

Målgruppen er unge, hvor der er truffet beslutning om akut handling og afklaring.

Vores tværfaglige team har erfaringer med bla. dobbeltdiagnoser, ASF, ADHD, OCD, psykiatriske diagnoser herunder depression.

Vi har derfor opnået en stor erfaring med arbejdet med unge med disse udfordringer, samt deres netværk, det være sig forældre, myndigheder og lign.

I arbejdet med de unge arbejder vi bevidst systemisk, med en narrativ tilgang, indenfor en tydelig rammesætning, ligesom vi arbejder relationsorienteret, og gør stort brug af nærvær, autencitet og humor som hjælpemidler.SOCIALPÆDAGOGIK


Det socialpædagogiske arbejde på JouEs er et samspil mellem sociale og personlige kompetencer. Vi tror på, at borgerne er eksperter på deres eget liv, hvorfor borgerens stemme er vigtig, når vi laver en handleplan i samarbejde med den visiterende kommune. Borgeren skal have ejerskab til den plan og de mål/ delmål, der sættes op.VÆRDIGRUNDLAG


Vi tilbyder tydelige voksne, tydelige rammer og tryghed. Vi tilbyder borgeren stabilitet og vedholdenhed. Vi respekterer den fortid, som borgeren har med sig og tror på, at vi på den baggrund sammen kan skabe en fremtid med borgeren i centrum og som aktør i eget liv og på egne betingelser.FORMÅL


Vi ønsker at lære borgeren de færdigheder, der skal til for at opfylde de mål/ delmål der er sat af den visiterende kommune i samspil med JouEs og borgeren og dennes primære netværk. Ligesom vi ønsker at klæde borgeren på til den umiddelbare fremtid, vi botræning, madkundskab, budget indsigt osv. Vi udfører derfor ikke aftalte opgaver for borgeren, men hjælper borgeren med at træne opgaverne, så de med tiden har tilegnet sig de rette færdigheder til selv at varetage opgaverne.